SDP:n Keski-Suomen piirin aluevaaliohjelma

Keski-Suomen sosialidemokraateille sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa tärkeintä on ihminen. Hoidon ja sosiaalipalveluiden saanti, ikääntyneen hoiva, lasten turvallinen kasvu ja vammaisten palvelut eivät saa olla riippuvaisia apua tarvitsevan tai hänen perheensä varallisuudesta tai asuinpaikasta. Kaikkien on saatava laadukkaita julkisia palveluita silloin kuin niitä tarvitsee. Kolmannen sektorin tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava mukana täydentämässä palvelutarjontaa.

HOITOA JA SOSIAALIPALVELUJA ON SAATAVA TARVITTAESSA KOKO KESKI-SUOMESSA

Perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee 7 päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas on ottanut yhteyttä. Hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, eli myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon pääsee viikossa. Pitkäaikaissairaille on aina tehtävä hoito- ja kuntoutussuunnitelma ja huolehdittava hoidon jatkuvuudesta. Suunterveydenhoito on kaikkien saatavissa oikea-aikaisesti, hoidon tarpeen arviointi tehdään samana päivänä, kun yhteyttä on otettu ja kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT

Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan monipuolisen avun ja tuen turvin. Ikääntyneiden neuvola- ja kuntoutuspalveluita kehitetään. Palvelutarpeen muuttuessa on taattava kaikille ikääntyville turvallinen arki. Tarvittaessa sekä lyhyt että pitkäaikainen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen tulee olla mahdollista. Omaishoidon tukea laajennetaan ja sen asemaa vahvistetaan. 

  • LAPSILLA ON OIKEUS TURVALLISEEN KASVUU

Yhteiskunnan ja perheiden kriiseissä on turvattava erityisesti lasten kasvu ja kehitys. Lastensuojelua kehitetään ja ennaltaehkäisevää sekä etsivää työtä lisätään. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä toimivien sote-palveluiden jatkuvuudesta huolehditaan muutoksen keskellä. Oppilashuollosta vastaa koulu, hyvinvointialueella toimivalle oppilashuollon henkilöstölle (kouluterveydenhuolto, psykologit, kuraattorit ym.) taataan riittävät resurssit.

  • ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ

Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn on panostettava. Varhaisen tuen saanti ehkäisee syrjäytymistä ja eriarvoisuutta tehokkaasti. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on organisoitava niin, että työ perustasolla vahvistuu ja lähetteiden tarve erikoissairaanhoitoon vähenee. Ennaltaehkäisevän työn tulisi olla toiminnan lähtökohta. Sairauksiin ja ongelmiin puututaan ajoissa, jotta tilanteet ehdi kehittyä vakaviksi.

  • PELASTUSTOIMI

Ihmisten turvallisuudesta ja ensihoidosta on huolehdittava koko Keski-Suomen alueella. Palo- ja pelastustoiminta on pidettävä laadukkaana ja sekä sopimuspalokuntien että  vapaaehtoispalokuntien toiminta edellytykset ovat turvattava koko maakunnassa.

RIITTÄVÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ TAKAAMASSA PALVELUITA Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö tuottaa kaikki edellä kuvatut palvelut. Hyvä henkilöstöpolitiikka on avainasemassa palveluiden turvaamisessa ja kehittämisessä. Vain osaava ja motivoitunut henkilöstö takaa, että palvelut ovat hyvät ja niitä on riittävästi saatavilla. Tarvitsemme paitsi osaavaa, mutta myös motivoitunutta ja hyvinvoivaa terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstä. Sote alan koulutusta lisättävä yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

PERUSTERVEYDENHUOLLON ROOLIA ON VAHVISTETTAVA

Maassamme on vuosia vahvistettu erikoissairaanhoidon toimintaa. Tämä näkyy Keski-Suomessa hyvin toimivana Nova sairaalana. Sen toiminnassa hoidon vaikuttavuutta ja asiakas keskeisyyttä on korostettava. Tulevina vuosina terveydenhuollossa painopiste on kuitenkin perusterveydenhuollon vahvistamisessa.

  • ASUKKAIDEN OSALLISUUS HYVINVOINTIALUEEN KEHITTÄMISESSÄ ON TURVATTAVA

Potilas- ja asukasjärjestöt on otettava mukaan palveluiden muotoiluun. Kolmannen sektorin ja ammatinharjoittajien palveluita on käytettävä  hyväksi tuotannossa, vaikka järjestämisvastuu on tiukasti hyvinvointi alueella.